کادر اجرایی موسسه فاطر
نگارش یافته توسط مدیر سایت   

معرفی کادراجرایی موسسه :


1 – محمد جواد کاشفی :

عضوهیات مدیره - متولدسال 1355 - متاهل و دارای دو فرزند - کارشناس ارشد عمران - مدیر پروژه های عمرانی - قاری بین المللی قرآن کریم

2- علیرضا عباد:

عضوهیات مدیره - متولدسال 1351 - متاهل ودارای دوفرزند - کارشناس عمران - مدیرپروژه های عمرانی - قاری قرآن کریم

3-طیبه زمانی:

معاونت موسسه و مدیرآموزش - متولدسال 1358 - متاهل و دارای دو فرزند - کارشناس روانشناسی مشاور در کلینیک های روانشناسی

4- سمیه زمانی :

مدیرمالی و حسابداری و مسئول سایت قراء وحفاظ استان خراسان رضوی - متولد1360 - متاهل ودارای دوفرزند - کاردانی و دانشجوی کارشناسی حسابداری - حسابداربخش خصوصی

5- محمد عباسیون:

  مدیراجرایی سایت فاطر - متولدسال1363 - مجرد - کارشناس کامپیوتر - مهندس نرم افزارکامپیوتر دربخش خصوصی

6-سیده حسنیه حسینی :

کادر اجرایی آموزش - متولدسال1366 - مجرد - کارشناس حقوق

7- زهرا کیائی پور:

طراح  و گرافیست - متولدسال 1371 مجرد - دانشجوی کاردانی IT